ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 55
ยุทธศาสตร์ที่ 1 20 20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 4 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 11 11
ยุทธศาสตร์ที่ 4 17 17
ยุทธศาสตร์ที่ 5 3 3
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar