ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 52
ยุทธศาสตร์ที่ 1 17 17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 15 15
ยุทธศาสตร์ที่ 3 8 8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 12 12
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar