ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 28
ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 10 10
ยุทธศาสตร์ที่ 3 5 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 9 9
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar