ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 34
ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 11 11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 5 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 8 8
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar