ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 20
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 7 7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 8 8
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar