ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 53
ยุทธศาสตร์ที่ 1 20 20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 16 16
ยุทธศาสตร์ที่ 3 8 7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 10 10
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar