ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 4 21
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 6 6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 7
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar